نکته ی آموزشی پرکاربرد

کلمه Could  به معنای « توانست » یك توانایی را در زمان گذشته نشان  می دهد.